Inštitúcie > Materská škola

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Kamenín 641

Óvoda Kéménd 641

„SLNIEČKO“- NAPOCSKA“

 


MŠ: Jankusová Terézia, Bc. Németh Noémi, Verešová Magdaléna

 

Riaditeľka MŠ: Renata Pálinkásová

Materská škola „SLNIEČKO symbolizuje pozitívnu energiu, úsmev, veselosť.

 

Poslanie: čerpať energiu od slniečka, hravou formou si osvojiť vedomosti

          

Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

                    Óvoda  Kéménd 641

 

IČO:  škola bez právnej subjektivity

 

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky

Materská škola Kamenín je obecná materská škola ktorej zriaďovateľom je Obecný úrad Kamenín. Materská škola stará sa o výchovu a vzdelávanie najmenších občanov našej dediny. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 – 6 rokov a deťom s OPŠD /odložená povinná školská dochádzka/. Prevádzka MŠ bola prerokovaná, otváracia doba je od 7.00 – 16.30 hod. Materskú školu tvoria 2  triedy pre mladšiu a staršiu vekovú skupinu. Každá trieda má vlastnú herňu, spálňu, šatňu, umyváreň a hygienické zariadenie. Súčasťou budovy je jedáleň. Stravu pre deti aj pre zamestnancov zabezpečí zriaďovateľ. Interiér školy spĺňa podmienky bezpečnosti, hygieny, variabilnosti a estetiky. Materská škola má dostatok výchovno-vzdelávacích pomôcok. Je vytvorený priestor pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v priebehu celého dňa. Školský dvor je neodmysliteľným edukačným prostredím, ktoré slúži na realizáciu rôznych organizačných foriem a aktivít (pobyt vonku, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity). Je bezpečným a tvorivým prostredím pre deti.

Detská a odborná literatúra a učiteľská knižnica, učebné pomôcky dokúpime podľa možnosti. Spotrebný materiál, na výtvarné, grafomotorické pracovné činnosti, je vždy zabezpečené

Výchovnovzdelávací proces na našej materskej škole prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 

 

Rada školy

 

Predseda: Verešová Magdaléna

Rada školy je 5 členná, zastúpenie z rodičov 2, zastúpenie zastupiteľského orgánu obce 1, pedagogický zamestnanec 1, prevádzkový zamestnanec 1 . Rada školy sa stretáva 3x ročne, prípadne podľa potreby, na základe vypracovaného plánu na daný školský rok.

Základným dokumentom je Štatút Rady školského zariadenia. Rada školy sa vyjadruje so všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole.

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov:

 

Učiteľky MŠ: Jankusová Terézia, Bc. Németh Noémi, Verešová Magdaléna

Riaditeľka MŠ:  Pálinkásová Renata

Upratovačka: Závodská Mária

Prevádzková pracovníčka: Szűcsová Silvia

 

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 

Rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, ich zdravé sebavedomie a sebaistotu

Podporovať schopnosť detí spolupracovať v skupine

Rozvíjať osobnosť detí, pripraviť ich na vstup do základnej školy po všetkých stránkach

Podporovať nadanie a záujmy detí

Rozvíjať osobnosť dieťaťa

Podporovať vzťah detí k poznávaniu a učeniu formou hry

Viesť ich k ochrane svojho zdravia

Pestovať návyky pre zdravý životný štýl

Rozvíjať environmentálne cítenie a ochranu životného prostredia

Rozvíjať u detí národné povedomie, pestovať záujem o ľudové tradície a zvyky prostredníctvom ľudovej slovesnosti

Posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym a národným hodnotám, vzťah k materinskému jazyku

Rozvíjať spoluprácu rodiny a školy

Spolupracovať s obecným úradom a ostatnými inštitúciami

Partnerom našej MŠ je ZŠ Sándora Petofiho v Kameníne, ktorá pokračuje vo výchove

dieťaťa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úradné hodiny


 Pondelok:   8.00 -12.00 
13.00 - 15.00
 Utorok: nestránkový deň
 Streda:   8.0-12.00
13.00 - 17.00
 Štvrtok:   7.30 -12.00
 Piatok:   7.30 - 12.00 

Kontakty

Poštová adresa Obecného úradu:

Obecný úrad

943 57 Kamenín

Tel.: 036/ 7596 169

E-mail.: podatelna@kamenin.sk

IČO: 00 308 960

DIČ: 202 107 4011

História na fotkách

×